प्यारै मित्रो चुराही वैबसाईडी मझ तुवाड़ा स्वागत आ।मी ऐकैई वाईबल हिन्दी वाईबलीरा अनुवाद करी बणाई।जैस मझ परमेश्वरैरै पवित्र वचन आंतै। जैनी ला आई मुफ्ती मझ परमेश्वरैरै वचन पढी सखतै, शुणी सखतै,कुछ तक्का करी बी संमझी सखतै।ऐसैड़ा मकसद आ कि ऐसै वैबसाईड़ी ला अई तुवा लौका तैईनी परमेश्वरैरै पवित्र वचन तुवा तैईनी पुज्जा सैखिया । जै मझ ओड़ियो कहैनी,विडियो कहैनी,गीत,चित्र, वगैरा आंतै।